Oferty przetargowe

Konkurs na stanowisko informatyka termin zgłoszeń do 11.09.2018r.

WYMAGANIA

Stanowisko: Informatyk

Ilość wolnych stanowisk pracy: 1

Wymiar zatrudnienia: 1/1 etat

Miejsce zatrudnienia: XIII LO

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należało w szczególności :

Osoba ta musi posiadać wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji oraz powinna znać budowę i zasady działania urządzeń komputerowych. Do zakresu obowiązków tego pracownika należy, m.in.: obsługa i zabezpieczenie sieci komputerowej, konfiguracja urządzeń, rozbudowa istniejącej magistrali, bieżąca aktualizacja oprogramowania, obsługa i administrowanie specjalistycznymi systemami informatycznymi, zapewnienie ciągłości pracy poprzez bieżące usuwanie usterek sprzętu i oprogramowania oraz wdrażanie nowych programów, a także szkolenie pracowników w tym zakresie. 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: Praca na I piętrze budynku stanowiącego siedzibę XIII LO w  Warszawie. Budynek jest wyposażony w windę. Klatka schodowa jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety i pomieszczenie socjalne są dostosowane do wymogów osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się w wewnątrz budynku.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie kierunkowe ,
 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. D.U. z 2016 r., poz. 902, z późn. zm.)
 • bardzo dobra znajomość Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych osobowych),
 • dobra obsługa komputera w zakresie MS Office,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe na kierunku: informatyka, administracja
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego i administracji samorządowej,
 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz asertywności.
 • samodzielność w realizacji zadań, systematyczność, komunikatywność i otwartość, kreatywność, rzetelność, niekonfliktowość, odporność na stres, wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • własnoręcznie podpisane: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • wypełniony Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadkach kontynuacji zatrudnienia),
 • pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (Załącznik Nr 2),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych (Załącznik Nr 2),
 • pisemne oświadczenie tego, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pisemne oświadczenie: zgoda na przetwarzanie i zbieranie danych osobowych przez XIII LO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (Załącznik Nr 3),
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.