Regulamin  wyborów do Samorządu Uczniowskiego

w XIII Liceum Ogólnokształcącym im. płk L. Lisa- Kuli.

§ 1

1. W celu przeprowadzenia wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego Rada Samorządu Uczniowskiego na początku roku szkolnego powołuje Komisję Wyborczą.

2. Komisja Wyborcza ma trzy tygodnie na przeprowadzenie wyborów.

3. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący oraz nie więcej niż pięć osób wyłonionych spośród członków Rady Samorządu Uczniowskiego. Są to uczniowie z klas drugich lub trzecich.

4. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą kandydować do władz Samorządu Uczniowskiego.

5. Do zadań Komisji Wyborczej należy:

- wyznaczenie i ogłoszenie terminu wyborów

- ogłoszenie listy wyborczej z nazwiskami kandydatów na Przewodniczącego, po zasięgnięciu opinii wychowawców klas, z których pochodzą kandydaci.

- czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej

- organizacja wyborów oraz czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem

-ogłoszenie ciszy wyborczej

- przyjmowanie skarg mogących mieć istotny wpływ na wynik wyborów

- liczenie głosów oraz ogłoszenie wyników

- sporządzenie sprawozdania z wyborów

6. Przewodniczący Komisji Wyborczej odpowiada za działania komisji oraz rozlicza się z przebiegu jej prac przed Zarządem Samorządu Uczniowskiego.

7. Komisja działa pod nadzorem nauczyciela – opiekuna Samorządu Uczniowskiego

§ 2

1. Kandydatem na Przewodniczącego  Samorządu Uczniowskiego może być uczeń klasy I lub II.

2. Kandydaci powinni być uczniami rzetelnie wywiązującymi się ze swoich obowiązków szkolnych.

3. Kandydaci na Przewodniczącego powinni mieć ponad 50% poparcie swojej klasy.

4. Każda klasa typuje maksymalnie 3 kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i zgłasza ich wg zasad i w terminie wcześniej ogłoszonym przez Szkolną Komisję Wyborczą.

5. Kandydat na Przewodniczącego ma prawo do kampanii wyborczej, którą może zorganizować sam lub z pomocą swoich „zwolenników”.

6.  Nazwiska kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego zakwalifikowanych do wyborów przez Komisję Wyborczą są umieszczane w gablocie informacyjnej Samorządu Uczniowskiego oraz na listach wyborczych.

7. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w momencie ogłoszenia listy kandydatów.

Kampania powinna:

- przebiegać według pomysłu i inwencji kandydata

- uwzględniać szacunek do drugiego człowieka, zasady dobrego smaku i wychowania oraz kulturę języka i sposobu wypowiedzi

 

 

 

 

 

§ 3

1. Głosowanie przeprowadza się w jednym dniu, na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych według harmonogramu ustalonego przez Szkolną Komisję Wyborczą.

2. Jeśli w dniu wyborów klasa jest na wycieczce, głosowanie przeprowadza się dzień wcześniej lub dzień później.

3. Wybory odbywają się wyłącznie na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję Wyborczą Samorządu Uczniowskiego.

4. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są zgodnie z wylosowanymi przez nich numerami.

5. Wyborca głosuje na jedną osobę z listy kandydatów lub wg innej wcześniej ustalonej przez Szkolną Komisję Wyborczą instrukcji.

 

§ 4

1. Nowy Przewodniczący , wybrany większością głosów,  dobiera sobie osoby aktywne, chętne do współpracy w Samorządzie, tworząc tzw. Zarząd.

2. Członkowie nowego Zarządu dokonują we własnym gronie przydziału funkcji i rozdziału obowiązków.

3. Nowy Zarząd może zaproponować  kandydatów na szefów Sekcji Samorządu Uczniowskiego spośród osób, które wyrażają wolę współpracy w ramach Samorządu Uczniowskiego, a nie uzyskały dostatecznego poparcia lub nie brały udziału w wyborach.

                                                         

 

 

 

 

§ 5

1. Jeśli członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego naruszają Regulamin Samorządu Uczniowskiego lub Statut Szkoły, nie wywiązują się ze swoich obowiązków lub nie biorą udziału w pracach Samorządu, mogą zostać odwołani z funkcji przez Radę Samorządu Uczniowskiego zwykłą większością głosów.

2. Głosowanie dotyczące odwołania członków Zarządu z pełnionych funkcji następuje po dwukrotnych bezskutecznych upomnieniach (w formie żółtych kartek) udzielonych przez opiekuna lub przewodniczącego SU.

3. Członek Zarządu może w ciągu roku szkolnego zrezygnować z ważnych powodów z pełnionej przez siebie funkcji. Rezygnacja powinna mieć formę pisemną.

4. Vacat we władzach Samorządu uzupełnia się przez powołanie do Zarządu kandydata, który uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów w szkolnych wyborach lub w przypadku braku takiej osoby, Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera spośród swoich członków kandydata przez głosowanie.

5. Mandat członka Zarządu SU wygasa w razie:

a. rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. po ukończeniu nauki w szkole.

d. odwołania decyzją Rady Samorządu Uczniowskiego (podczas Sejmików Uczniowskich).

 

 

 

 

 

 

§ 6

1. Nauczyciel – opiekun jest doradcą Samorządu Uczniowskiego, który służy uczniom swoją pomocą, radą i doświadczeniem we wszystkich pracach i zadaniach podejmowanych przez Samorząd.

2. Opiekun uzyskuje status stałego obserwatora zebrań  Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz koordynatora ich działań.

3. Opiekun ma prawo do uczestnictwa we wszystkich pracach Samorządu.

Kandydatem na opiekuna SU może być każdy członek Rady Pedagogicznej.

4. Członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego, w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników wyborów do nowego Zarządu zgłaszają kandydatów do funkcji nauczyciela – opiekuna oraz w tajnym głosowaniu dokonują wyboru dwóch opiekunów. Zarząd informuje Dyrekcję szkoły o wynikach głosowania.

5. Dyrekcja szkoły powierza funkcję opiekuna nowo wybranym nauczycielom, którzy rozpoczynają współpracę z Samorządem Uczniowskim.

6. Kadencja opiekuna trwa  dwa lata.

7. Po zakończeniu kadencji  dany nauczyciel może być wybrany ponownie na opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

8. Ustępujący nauczyciel – opiekun służy radą i pomocą nowemu opiekunowi oraz wdraża go w pracę z młodzieżą w Samorządzie Uczniowskim.

9. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:

a. rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. odwołania decyzją Dyrekcji szkoły lub Rady Pedagogicznej.

d. odwołanie decyzją Zarządu Samorządu Uczniowskiego

10. W przypadku wygaśnięcia mandatu opiekuna SU – Członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego w ciągu dwóch tygodni zgłaszają do Zarządu SU kandydatów do funkcji nauczyciela – opiekuna oraz w tajnym głosowaniu dokonują wyboru opiekuna. Zarząd informuje Dyrekcję szkoły o wynikach głosowania.

11. W przypadku braku wyboru opiekuna SU przez Radę SU obowiązki opiekuna tymczasowo pełnić będzie Dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez niego.